Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

Data publikacji: 2019-11-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

TERŚCI NIEDOSTĘPNE CYFROWO

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak części opisów alternatywnych grafik,

WYŁĄCZENIA

– filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Data sporządzenia: TU DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:
– wersję kontrastową (ponad 3,22),
– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
– nawigacja za pomocą klawiatury,
– wyróżnione odnośniki,
– zachowanie hierarchii nagłówków,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Sylwia Kot, s.kot@mob.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32-271-30-33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji  żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-biurowy

Budynek parterowy. Wejście do budynku administracyjno-biurowego może sprawiać trudność osobie z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu jest 11-cm stopień. Szerokość drzwi wejściowych oraz w obrębie budynku wynosi ok. 80 cm. Brak progów.

Budynek kaktusiarni i palmiarni

Budynek parterowy. Wejście do budynku przez drzwi palmiarni z poziomu gruntu, pozbawione stopni, dostępne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Budynek toalet publicznych

Budynek parterowy. Dojście do toalet przez 2-stopniowe schody, możliwość podjazdu wózkiem. Szerokość drzwi niedostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek administracyjno-biurowy

Szerokość drzwi wewnętrznych ok. 80 cm, brak progów między korytarzem a pomieszczeniami. Brak windy. Budynek parterowy – brak schodów wewnętrznych.

Budynek kaktusiarni i palmiarni

Szerokość ścieżek wewnętrznych niedostosowana dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich, budynki parterowe, brak wind i schodów wewnętrznych.

Budynek toalet publicznych

Dostęp do budynku poprzez 2-stopniowe schody, wybudowany podjazd. Toalety są dostępne bezpośrednio z zewnątrz (ograniczony dostęp dla osób przemieszczających się wózkiem inwalidzkim). Brak korytarzy i wind.

Brak dodatkowych dostosowań

Parkingi dla osób odwiedzających Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu znajdują się od strony ul. Botanicznej i wzdłuż ul. Piłsudskiego po stronie, przy której jest zlokalizowany Ogród. Na parkingach brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu mogą wchodzić osoby niepełnosprawne w asyście psa przewodnika oraz psa asystującego.

Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zobacz co dzieje się u nas

Zobacz wszystkie aktualności

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 60.
41-800 Zabrze
Tel. 32 2713033
E-mail: ogrod@mob.zabrze.pl

NIP 648-20-92-445
REGON 273527017

>> mapa strony 
>> deklaracja dostępności